Serious games

Eén van de instrumenten waar het programma Slim Watermanagement mee werkt is de serious game. Een serious game is een spel met een groter doel dan alleen vermaak. De serious games van Slim Watermanagement hebben tot doel om de samenhang van de watersystemen in een regio beter te leren begrijpen.

De serious games laten spelers op een interactieve wijze ervaren hoe het is om een waterbeheerder te zijn in een situatie van watertekort of wateroverlast. De spelers worden uitgedaagd om gezamenlijk het water zo te verdelen dat gemeenschappelijke schade zo veel mogelijk wordt beperkt. Met allerlei zaken moet rekening gehouden worden, zoals bijvoorbeeld: de landbouw, drinkwaterbedrijven en scheepvaart, maar ook met het energieverbruik van de pompen en gemalen of het zoutgehalte van het water.

De spelers bepalen met elkaar welke beslissingen genomen worden. Deze beslissingen worden daarna doorgerekend met een computermodel. De uitkomsten laten vervolgens zien hoe afhankelijk de verschillende waterbeheerders in een gebied van elkaar zijn en wat de consequenties zijn van keuzes die je maakt.

De serious games Slim Watermanagement zijn een interactieve manier om  te ervaren wat de uitdagingen zijn om gebiedsgericht en samen met andere waterbeheerders het waterpeil en de waterkwaliteit op orde te houden of te krijgen. De game bestaat meestal uit een fysieke kaart (spelbord) van een bepaald gebied, met daarin alle ‘hoofdkranen’ en beheergrenzen.

Op dit moment zijn de volgende vier games beschikbaar:

Evaluatie serious games

In 2020 is er een evaluatie uitgevoerd naar de doorwerking en effectiviteit van de serious games Slim Watermanagement. Hieruit blijkt dat de serious games effectief bijdragen aan de doelen van Slim Watermanagement. De games zijn met name effectief om elkaars belangen en uitdagingen te leren kennen, te leren hoe het samenhangend watersysteem werkt en om de beheergrensoverschrijdende samenwerking te oefenen en ervaren. De mate van effectiviteit is wel afhankelijk van de spelbegeleiding en de mate waarin de informatie aansluit bij de belevingswereld van de spelers. Bekijk voor meer informatie het evaluatierapport (pdf, 847 kB).