Toekomstbestendig Watersysteem

In het project Toekomstbestendig Watersysteem ARK/NZK-gebied (TB) komen allerlei opgaven samen: wateroverlast, watertekort, verzilting, maar ook verstedelijking en ruimtelijke ordening.

Het project bekijkt het gebied vanaf de Afsluitdijk tot aan de Lek en vanaf de Noordzee tot en met Utrecht. Het gebied is van groot belang, gezien het aantal mensen dat in de regio woont en werkt en de omvangrijke industrie langs met name het Noordzeekanaal. Van groot belang dus maar ook kwetsbaar; de marges voor een veilig peilbeheer in het gebied zijn klein . Qua waterbeheer zit het gebied aan zijn grenzen.

Wateroverlast en watertekort/verzilting stellen ons nu al voor uitdagingen en die zullen door de klimaatverandering alleen maar toenemen. Economische en ruimtelijke ontwikkelingen hebben ook effect op het waterbeheer. De betrokken waterbeheerders (Rijkswaterstaat en de waterschappen Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier en AGV/Waternet) en de provincies Noord-Holland en Utrecht hebben gekozen voor een integrale aanpak van deze opgaven. De samenwerkingsambitie is om over de grenzen van de eigen beheergebieden heen te denken en te handelen.

Activiteiten in 2019

Nadat 2018 is gebruikt om de organisatie, werkwijze en de middelen te regelen zijn we in 2019 met de uitvoering begonnen. Er is gestart met het opbouwen van de netwerkstructuur; zo zijn er verbindingen gelegd met bijvoorbeeld VenR complex IJmuiden, MRA ,Omgevingsvisie Utrecht en het Deltaprogramma.
Ook is TB opgenomen in de coalitie akkoorden van nieuwe waterschapsbesturen. Een overzicht is gemaakt van ontwikkelingen, projecten ed. die het peil of de verzilting kunnen beïnvloeden. Bovendien zijn twee onderzoeken gestart:

Opdracht 1: Watersysteemanalyse

De watersysteemanalyse bestaat uit een beschrijving van het watersysteem en heeft tot doel om inzicht te krijgen in het functioneren van het watersysteem en in de huidige en toekomstige knelpunten. Hierbij worden ook de klimaatprocessen, ruimtelijke ontwikkelingen en sociaaleconomische veranderingen die invloed hebben op het waterbeheer van het ARK/NZK in ogenschouw genomen. Wat zijn de effecten van deze processen op het waterbeheer van het ARK/NZK-gebied? Dit voor de zichtjaren 2050, 2100 met een doorkijk naar 2150. De resultaten worden eind 2019 opgeleverd.

Opdracht 2: 4 Verkenningen

Voor de opdracht 4xVerkenningsvragen worden de volgende vragen uitgewerkt:

  1. In hoeverre helpt het vergroten van de maalcapaciteit van poldergemalen de waterschappen in het tegengaan van wateroverlast?
  2. Is het mogelijk dat het waterpeil in het ARK/NZK in de toekomst tijdens een calamiteit hoger dan NAP +0,00 m kan stijgen ?
  3. Zijn er mogelijkheden voor de vier inliggende waterschappen overtollig water op een ander water af te voeren dan naar het ARK/ NZK ?
  4. Wat zijn mogelijke locaties voor een nieuw ARK/NZK gemaal en welke locaties moeten op haalbaarheid onderzocht worden ?

De resultaten worden begin 2020 verwacht.

Meerjarenprogramma en jaarplan 2020

Ondertussen is het kernteam druk bezig met het vullen van het meerjarenprogramma en ook is het jaarplan 2020 vastgesteld. Al deze stappen zijn erop gericht om de route kaart op te stellen naar een toekomstbestendig watersysteem ARK/NZK-gebied.

Deltacongres 2019: TB in het Zonnetje

Ons project Toekomstbestendig watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal-gebied werd in november 2019 op het Deltacongres in Goes ‘in het zonnetje’ gezet door de deltacommissaris. Er “is hier iets op gang gekomen dat naar meer smaakt”, zei Peter Glas. De samenwerking tussen regionale waterbeheerders en provincies sprak de deltacommissaris aan en sprong er in het afgelopen jaar tijdens zijn rondgang langs projecten in het land uit; de motivatie om op het congres tot de eervolle vermelding over te gaan.

Deltacongres 2

Er zijn verschillende artikelen verschenen over het Deltacongres:

  1. Nieuwsartikel Toekomstbestendig watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal/ Noordzeekanaalgebied
  2. Deltanieuws: vijf vragen aan...
  3. H2O Actueel: 'Vergeten gebied' met miljoenen mensen en veel industrie kwetsbaar voor weersextremen