Ook dit jaar OWASIS-producten beschikbaar voor Slim Watermanagement

Na succesvol gebruik in 2019, stelt Slim Watermanagement ook deze zomer OWASIS-data beschikbaar aan waterbeheerders. OWASIS is een informatiesysteem dat innovatieve producten die gebruikmaken van satellietdata levert aan eindgebruikers. Dankzij de producten van OWASIS krijgen waterbeheerders inzicht in het historische en verwachte verloop van de hoeveelheid vocht in de bodem. Dit blijkt voor het peilbeheer van groot belang om te kunnen anticiperen op extreem natte en extreem droge situaties.

Landsdekkend informatieproduct

Peilbeheer draait om het beheersen van oppervlakte- en grondwaterpeilen en het beheersen van de waterbalans. Te veel of te weinig water betekent overlast of schade voor gebruikers. Om te kunnen anticiperen en extremen te kunnen opvangen, monitoren waterbeheerders de standen van oppervlakte- en grondwater. Belangrijke vragen hierbij: hoe vochtig is de bodem? Hoeveel vocht is er nog beschikbaar voor de planten? En hoeveel water kan hier tijdelijk geborgen worden bij wateroverlast?

Voor dit soort vragen biedt OWASIS uitkomst. Naast informatie over bodemvocht levert het ook de beschikbare bodemberging en de ondiepe (freatische) grondwaterstand. OWASIS combineert satellietinformatie en metingen met kennis van het watersysteem en hydrologische processen tot een landsdekkend en dagelijks informatieproduct. Validatie laat zien dat het product naar het oordeel van de testgebruikers bruikbaar is in de praktijk, en dat het zinvol is te zoeken naar verbeteringen van het product zelf en naar nieuwe toepassingen.

Afbeelding1

Elke ochtend een vers beeld!

Door verschillende bestaande databronnen te combineren, creëert OWASIS nieuwe informatiestromen. Centraal hierin staat het Landelijk Hydrologisch Model (LHM), dat (op basis van radar, weersverwachtingen en satelliet gebaseerde werkelijke verdamping) dagelijks de meteorologische invoer combineert met rekenregels over stroming van water in de ondergrond en de onverzadigde zone en met systeemkennis (bodem, maaiveld, ligging waterlopen en meer). Zo kan een schatting worden gemaakt van de bodemvochtcondities, bodemberging en freatische grondwaterstanden. Elke nacht berekent het model een nieuwe geactualiseerde toestand en een verwachting voor de komende dagen, gebaseerd op de waarnemingen tot en met middernacht. Op deze manier heeft de waterbeheerder elke ochtend een ‘vers’ beeld tot zijn beschikking en kan die dag daarop zijn beslissingen baseren.

Tot en met september

Geïnteresseerd? De data zijn vanaf nu beschikbaar en blijven dat tot oktober. In die periode kan ervaring worden opgedaan of dit type data voldoende meerwaarde biedt om in het toekomstig landsdekkend informatiesysteem Slim Watermanagement op te nemen.

Hoe krijg ik de data tot mijn beschikking?

Je kunt de data verkrijgen via het bestaande Hydronet-account van je organisatie. Heeft je organisatie geen Hydronet-account? Via helpdesk@hydronet.com kan je er een aanvragen. Het account is kosteloos, gedurende de periode dat Slim Watermanagement de data beschikbaar stelt.

Een andere optie is de data te downloaden via FTP. Hier kun je de 3 informatieproducten downloaden voor verdere analyse of gebruik in de eigen systemen. Toegang tot dit account kan je aanvragen via helpdesk@hydronet.com.

Meer weten over OWASIS-producten? Lees dan de bijlage (pdf, 183 kB).

Ook H2O besteedt aandacht aan OWASIS én Slim Watermanagement.