Slim Watermanagement

Doel

Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. Waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen waar het de minste overlast veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.

Scope

Het is een ingewikkelde puzzel om het water dagelijks via gemalen, stuwen en sluizen de goede richting op te sturen. Waterbeheerders willen zoveel mogelijk gebruikers van oppervlaktewater tevredenstellen en zo min mogelijk energie verbruiken (onnodig pompen tegengaan). Door klimaatverandering krijgen we nu al te maken met meer piekbuien en langere periodes van droogte en wordt die puzzel alleen maar ingewikkelder. Wanneer waterbeheerders hier niet adequaat mee weten om te gaan, ontstaat overlast en schade.

Slim Watermanagement gaat over hoe waterbeheerders het huidige water(systeem) beter kunnen benutten door hun dagelijkse operationele samenwerking te verbeteren. Slim Watermanagement is een maatregel uit het uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater, die loopt tot en met 2021. Het Deltaprogramma Zoetwater brengt de langetermijn maatregelen en -ingrepen in het watersysteem in beeld.

Hoe?

Slim Watermanagement gaat over mensen en instrumenten. Slim Watermanagement zorgt dat waterbeheerders beter kunnen samenwerken. Door kennis samen te brengen in systeemanalyses, real-time data delen via informatieschermen te faciliteren, te werken aan gezamenlijke redeneerlijnen. En door dit alles te kunnen oefenen met behulp van serious games. Al deze hulpmiddelen zijn instrumenten van Slim Watermanagement. Door deze instrumenten te gebruiken hebben waterbeheerders inzicht in elkaars problemen en beschikken ze allemaal over dezelfde operationele informatie en kan het watersysteem als geheel beter benut worden.

Met wie?

Slim Watermanagement krijgt gestalte in zes regio’s die over heel Nederland verspreid liggen. In deze regio’s werken waterbeheerders samen om het operationeel waterbeheer en het energiegebruik te optimaliseren. Naast projecten die binnen de regio’s worden opgepakt, zijn er onderwerpen die in meer dan één regio spelen. Deze worden gezamenlijk opgepakt. Rijkswaterstaat verzorgt het landelijk programmamanagement. De Unie van Waterschappen, STOWA en verschillende kennisinstellingen en adviesbureaus zijn ook betrokken. Alleen samen kunnen we Slim Watermanagement succesvol uitvoeren.


Regio's

Regio's

Slim Watermanagement wordt regionaal met zes regioteams uitgevoerd. Generieke zaken worden gezamenlijk opgepakt met een landelijk (project)team.

Instrumenten

Schematisatie SWM regio ZON

Om het watersysteem optimaal te kunnen benutten, hebben de waterbeheerders hulpmiddelen (instrumenten) nodig. Deze ondersteunen het beheergrensoverschrijdend waterbeheer.

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws rondom Slim Watermanagement en meld u aan voor de nieuwsbrief.