Slim Watermanagement

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. De samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. De waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen, waar het de minste schade veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.

Waarom?
Dagelijks het water via gemalen, stuwen en sluizen de goede richting op sturen, is een ingewikkelde puzzel. De waterbeheerders willen zoveel mogelijk gebruikers tevredenstellen en zo min mogelijk energie verbruiken. Door de klimaatverandering krijgen we met meer piekbuien en langere periodes van droogte te maken en wordt die puzzel alleen maar ingewikkelder. Wanneer de waterbeheerders hier niet mee weten om te gaan, ontstaat overlast en schade.

Hoe?
Bij Slim Watermanagement delen de waterbeheerders real-time data volgens nieuwe technieken. Hiervoor gebruiken ze gezamenlijke informatieschermen. Zo krijgen de waterbeheerders direct inzicht in elkaars problemen. Ze werken allemaal met dezelfde redeneerlijn en oefenen deze met behulp van een serious game. Een redeneerlijn geeft aan hoe op basis van een integraal overzicht van de huidige en verwachte situatie, het water zo slim mogelijk te verdelen is in een gebied.

Met wie?
Slim Watermanagement is een maatregel onder het Deltaprogramma zoetwater. Bij de uitvoering werken alle waterschappen en Rijkswaterstaat samen met STOWA, Unie van Waterschappen, verschillende kennisinstellingen en adviesbureaus. Alleen samen kunnen we Slim Watermanagement succesvol uitvoeren.

Uitgelicht

Downloads

Ijsselmeer vanaf Afsluitdijk - Foto Sicco2007

Nieuwsbrief

Parksluizen