slim watermanagement

Slim Watermanagement is gericht op het beter benutten van het huidige water(systeem) door de samenwerking in het operationele waterbeheer verder te versterken. Uitgangspunt is dat beheergrenzen geen belemmering vormen in het operationeel waterbeheer.

Het doel is om:

  • wateroverlast en watertekort zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen;
  • het regulier waterbeheer waar mogelijk energiezuinig(er) uit te voeren;
  • en de waterkwaliteit (zout, temperatuur en doorstroming) gunstig te beïnvloeden.

Het moment waarop regulier waterbeheer overgaat in crisismanagement is hierdoor te verleggen.

Deze animatie geeft een beknopte uitleg van de werkwijze en meerwaarde van Slim Watermanagement:

Effectieve maatregel van het Deltaprogramma

Slim Watermanagement is een maatregel van het Deltaprogramma Zoetwater die de waterschappen en Rijkswaterstaat gezamenlijk uitvoeren. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden voor het optimaal benutten van het water(systeem) binnen de huidige afspraken en met de huidige infrastructuur. Dit inclusief grondwater voor zover het relevant is voor het operationeel waterbeheer. De waterbeheerders doen concrete voorstellen voor (verbeter)maatregelen en benodigde hulpmiddelen (instrumenten).

Slim Watermanagement heeft een eerste planperiode achter de rug (2016 t/m 2021). Toen is ervaren dat: gezamenlijke systeemanalyses, redeneerlijnen, informatieschermen, serious gaming en bij elkaar komen effectief bijdraagt aan Slim Watermanagement. En dat Slim Watermanagement effectief is om droogte, wateroverlast en onverwachte situaties zoals pompuitval sneller en beter het hoofd te bieden.

Succes krijgt vervolg

Vanwege het succes van de eerste planperiode, krijgt de maatregel Slim Watermanagement een vervolg met een tweede planperiode (2022 t/m 2027). Het Bestuurlijk Platform Zoetwater heeft gevraagd om Slim Watermanagement breder uit te rollen (regionaal verdiepen en regio overstijgend te verbinden) onder andere via de redeneerlijnen en om landsdekkende informatievoorziening Slim Watermanagement te ontwikkelen en te beheren. Ook wil de nieuwe zoetwaterstrategie voor het hoofdwatersysteem Slim Watermanagement benutten voor het lerend implementeren van de strategie.

Na de tweede planperiode (vanaf 2028) is het de bedoeling dat Slim Watermanagement (instrumenten en werkwijze) geborgd is in de reguliere werkwijze. Slim Watermanagement als programma eindigt dan omdat Slim Watermanagement onderdeel is geworden van het dagelijkse werk van de waterbeheerders.

Hoe georganiseerd?

Slim Watermanagement is als een programma georganiseerd. Het directoraat-generaal Water en Bodem is opdrachtgever van het programma. Rijkswaterstaat is namens alle waterbeheerders opdrachtnemer en beheert het budget en verzorgt de inkoop.

Slim Watermanagement wordt in zes Slim Watermanagement regio’s en vanaf de tweede planperiode ook door het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) uitgevoerd. Een landelijk programmateam ondersteunt de regio’s. Adviesbureaus, kennisinstellingen en koepelorganisaties helpen mee in de ontwikkeling en uitvoering. Een landelijk directeurenoverleg, waarin alle Slim Watermanagement regio’s (incl. WMCN) vertegenwoordigd zijn, voert regio-overstijgende regie op de uitvoering van Slim Watermanagement. Voor de informatievoorziening Slim Watermanagement is een aparte stuurgroep.


Regio's

Regio's

Slim Watermanagement wordt regionaal met zes regioteams uitgevoerd. Generieke zaken worden gezamenlijk opgepakt met een landelijk (project)team.

Instrumenten

Schematisatie SWM regio ZON

Om het watersysteem optimaal te kunnen benutten, hebben de waterbeheerders hulpmiddelen (instrumenten) nodig. Deze ondersteunen het beheergrensoverschrijdend waterbeheer.

Nieuws

Blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws rondom Slim Watermanagement en meld u aan voor de nieuwsbrief.