IV Slim WM

De Informatievoorziening Slim Watermanagement (IV Slim WM) is een van de belangrijkste producten van de tweede planperiode van Slim Watermanagement. Doel van de IV Slim WM is het ondersteunen van waterbeheerders bij beheergrensoverstijgend operationeel waterbeheer.

Slim Watermanagement gaat over het verdelen van water zonder belemmering van beheergrenzen. Dat kunnen de waterbeheerders alleen als ze over de juiste informatie beschikken. Denk aan een gezamenlijk en actueel beeld van het gehele watersysteem inclusief verwachtingen.

Pilot-informatieschermen

In de eerste planperiode van Slim WM (2016-2021) is in vier Slim WM-regio’s ervaring opgedaan met welke informatie en presentatie nodig is voor Slim WM. Dit is gedaan door gezamenlijk pilot-informatieschermen te ontwikkelen. Deze informatieschermen zijn zeer waardevol gebleken. De waterbeheerders willen de functionaliteiten die de pilotschermen bieden graag behouden. De evaluatie van de Beleidstafel Droogte van 2018 bevestigde de meerwaarde van de informatieschermen Slim WM. Het advies was dan ook om deze breder uit te rollen tot een landsdekkend informatiesysteem.

Ontwikkeling IV Slim WM

Het DG Water en Bodem heeft vervolgens opdracht gegeven tot het ontwikkelen van de Informatievoorziening Slim WM (IV Slim WM) als onderdeel van de tweede planperiode Slim WM (2022-2027). De realisatie van de IV Slim WM is dan ook een belangrijk resultaat van deze tweede planperiode. De IV Slim WM wordt onder architectuur ontwikkeld op basis van de ervaringen met de pilot-informatieschermen en de wensen van de (potentiële) gebruikers.

Afspraken

De waterbeheerders hebben over de IV Slim WM de volgende zaken met elkaar afgesproken.

  • De IV Slim WM is aanvullend op de eigen IV van de waterbeheerders (de IV Slim WM vervangt geen systemen van waterbeheerders).
  • De IV Slim WM maakt zo veel als mogelijk gebruik van de bestaande IV van de waterbeheerders (maakt slim gebruik van wat er al is).
  • De IV Slim WM is ontwikkeld voor het waterbeheer onder bijzondere omstandigheden, wanneer afstemming tussen waterbeheerders nodig is, maar is ook bruikbaar in het dagelijks operationeel waterbeheer (gebruik zal verschillen per waterbeheerder).
  • De IV Slim WM wordt via een gezamenlijk project (waterschappen en Rijkswaterstaat) gerealiseerd, waarbij ‘onder de motorkap’ alles gelijk is en iedere Slim WM-regio een informatiescherm heeft/krijgt met een eigen regionale configuratie (op basis van de behoefte in de Slim WM-regio).

Van pilot naar productie

Slim WM gaat in de tweede planperiode met de informatievoorziening de stap maken van pilot naar productie. Dat doen de waterschappen en Rijkswaterstaat samen met hulp van onder andere het Waterschapshuis (hWh), het Informatiehuis Water (IHW) en Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS CIV). Door de vele spelers – alle waterschappen en Rijkswaterstaat – en de verschillende stappen die nodig zijn om tot een IV-systeem te komen, is dit een complexe opgave die zorgvuldigheid vraagt.