Regio's

Slim Watermanagement krijgt momenteel gestalte in zes regio’s die over heel Nederland verspreid liggen. In deze regio’s werken betrokken waterbeheerders gezamenlijk maatregelen uit om het operationele waterbeheer en het energiegebruik te optimaliseren. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is in de tweede planperiode (2022-2027) naast de zes Slim Watermanagementregio’s de zevende deelnemer.

Kaart Slim WM-regio's 2022

IJsselmeergebied (IJG)

Het IJsselmeer voorziet een groot deel van Nederland van zoetwater, in de zomer tot bovenin de provincie Drenthe. In het gebied werken veel waterbeheerders samen die met veel verschillende watergebruikers rekening moeten houden.

Zoetwater Oost-Nederland

ZONTim - beeld voor nieuwe regiopagina[1]

Regio Oost-Nederland (ZON) heeft hoge zandgronden doorsneden met beekdalen en kanalen. In 40% van het gebied is wateraanvoer mogelijk. Overige delen zijn neerslag afhankelijk en daarmee zeer gevoelig voor droogte. Ook wateroverlast vraagt hier aandacht.

ARK/NZK

Beeld_regio_NZKARK

Het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK/NZK) en het Noordzeekanaal (NZK) vervullen belangrijke functies voor scheepvaart, ecologie en waterbeheer. De kanalen voeren zoet water aan naar de regio en voeren overtollig water af naar zee. Verzilting speelt een steeds belangrijke rol.

Landelijke organisatie

landelijke organisatie

Rijkswaterstaat verzorgt het landelijk programmamanagement. Samen met de vertegenwoordigers van elke regio vormen zij het Coördinatieteam van Slim Watermanagement waarin de landelijke afstemming plaats vindt.

RMM/VZM

Beeld_regio_RMM

De regio Rijn-Maasmonding / Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) is een dynamisch gebied, met havenactiviteiten, stedelijke gebieden, Greenports (tuinbouw) en natuurgebied De Biesbosch. Bij lage rivierafvoeren is het gebied gevoelig voor verzilting.

Zuid-Nederland (ZN)

beeld_regio_zuid_nederland

Het kanalenstelsel in Zuid-Nederland, dat zich kenmerkt door de vele sluizen, is aangelegd voor de scheepvaart en heeft ook voor de waterhuishouding in het gehele gebied een belangrijke functie in de water aan- en afvoer.

Rivierengebied

Stuw Driel_1

Het Nederrijn-Lek systeem is in grote mate stuurbaar met stuwen. De wijze waarop dit 'stuur' wordt gehanteerd heeft invloed op de waterbeschikbaarheid in verschillende 'benedenstroomse' regio's en daarom ook wel 'de kraan' van Nederland genoemd.

Watermanagement-centrum Nederland

Plaatje samenwerking WMCN

Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) draagt bij aan bovenregionale en landelijke vraagstukken op het gebied van operationeel waterbeheer. Daarnaast levert het WMCN aan de Slim Watermanagementregio’s kennis en informatie, bijvoorbeeld over de landelijke waterverdeling.