Regio Zuid-Nederland

Het gebied van regio Zuid-Nederland is vastgesteld op de hoofdwatersystemen Maas en Midden-Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen (MLNBK) en de onderliggende regionale watersystemen van de waterschapen Limburg, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Bij de start is het gebied uitgebreid met  het watersysteem van het waterschap Rivierenland. Het noordwestelijke deel van Brabantse Delta is onderdeel van het watersysteem Rijn-Maasmonding en is hier niet meegenomen.

De regio stelt zich de volgende doelen:

  1. Een gezamenlijke visie op het beheer van het watersysteem in tijden van wateroverlast en watertekort, waarbij ambities tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen onderling op elkaar worden afgestemd, doelen worden verbonden en adaptief wordt gereageerd op toekomstige ontwikkelingen.
  2. Een optimalisatie van het water- en beheersysteem door een optimaal en energiebewust gebruik van de bestaande infrastructuur en de knoppen waaraan je kunt draaien om waterstromen te sturen naar plekken die (in tijden van droogte) het hardste water nodig hebben of (in tijdens van wateroverlast) juist ontzien moeten worden. Dat vergt een omschakeling van het waterbeheer van een statische manier van aansturen naar een dynamische (online) manier van aansturen. De vraag en het aanbod van water moeten op korte en lange termijn beter in balans worden gebracht. In extreme situaties is beter inzicht nodig in de ruimte die nog in het watersysteem in regio Zuid aanwezig is. Zo kan beter geanticipeerd worden op verwachte (klimaat)omstandigheden.
  3. Een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen, waarbij geacteerd wordt als één waterbeheerder en waarbij onderling gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat betekent dat deze partijen in situaties met watertekort en wateroverlast over hun grenzen heen kijken en aandacht hebben voor elkaars problemen. Het werk is niet klaar wanneer de eigen problemen zijn opgelost, maar wanneer de problemen in regio Zuid zijn opgelost. Besluiten in het operationeel beheer worden gezamenlijk genomen wanneer de consequenties ervan niet tot de eigen beheergrenzen beperkt blijven. Beheerders kennen elkaar en zoeken elkaar op.
  4. Helderheid en consensus over de maatschappelijke en economische waarde van gebieden in en langs het watersysteem in Zuid-Nederland.

Bekijk hieronder het filmpje van de regio Zuid-Nederland.

Stand van zaken

De regio heeft gezamenlijk een samenwerkingsrapportage opgesteld. Hierin zijn de doelen en mogelijk op te pakken onderwerpen in beeld gebracht.

Een inhoudelijke analyse is uitgevoerd die zich richt op het in beeld krijgen van de impact van de huidige aan- en afvoer vanuit stedelijk gebied op het kanalenstelsel.

In de Serious Game van de regio Zuid-Nederland staan de governance-aspecten van Slim Watermanagement centraal. Het doel van het spel is om inzicht te krijgen in hoe de waterbeheerders samen tot besluiten komen en te bepalen welke aanvullingen of aanpassingen van de huidige procesmatige afspraken en de samenwerking op bestuurlijke en operationeel niveau zijn nodig zijn.

Als vervolg op de Serious Game is aanvullend een studie uitgevoerd om de werkwijze in de “Grip 0” fase te verbeteren.

Momenteel wordt gewerkt aan een studie waarin het handelingsperspectief in beeld wordt gebracht bij situaties van wateroverlast die minder dan 1 maal per 100 jaar (T >100) voorkomen.