Regio Rijn-Maasmonding / Volkerak-Zoommeer

De dichtbevolkte regio Rijn-Maasmonding / Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) is een dynamisch gebied, met havenactiviteiten, stedelijke gebieden, Greenports (tuinbouw) en het natuurgebied De Biesbosch.

Een zeer dynamisch gebied met veel belangen, waarbij het water een grote invloed heeft. Zowel van de zee als van de grote rivieren. Samen zorgen zij voor een verloop van zout – brak – zoetwater. Zo wordt bijvoorbeeld bijlage rivierafvoeren de zoutinvloed vanuit zee sterker en kunnen belangrijke innamepunten zoals bij Gouda (Hollandse IJssel), Bernisse en voor het Volkerak-Zoommeer te zout worden.

Voldoende zoetwater is van groot belang voor onder meer de bereiding van drinkwater, proceswater voor industrie en voor peilhandhaving en regulering van de waterkwaliteit in de polders. Wanneer het gebied te zout dreigt te worden, treden bijzondere maatregelen in werking zoals bijvoorbeeld KWA (klimaatbestendige wateraanvoer).

Noodzaak

Het watersysteem van de Rijn-Maasmonding wordt steeds meer op de proef gesteld. Hoge rivierafvoeren en hevige neerslag in combinatie met hoge zeewaterstanden kan voor wateroverlast zorgen. Daarnaast zijn, in perioden met lage rivierafvoeren, grote delen van de Rijn-Maasmonding gevoelig voor verzilting. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. Dit kan een probleem worden wanneer het toenemende zoutgehalte de zoetwatervoorziening bedreigt. De verwachting is dat dergelijke situaties zich door klimaatverandering frequenter gaan voordoen. Met een mogelijk gevolg dat zoetwater schaarser wordt. De regio Rijn- Maasmonding is daarom genoodzaakt om beter, slimmer en efficiënter om te gaan met de sturing en beschikbaarheid van het zoetwater.

Slim Watermanagement

Slim Watermanagement heeft als ambitie de zoetwaterbeschikbaarheid zoveel mogelijk op peil te houden en zoetwater zo goed mogelijk te verdelen. Dit kan onder andere door het beheer van het hoofdwatersysteem en de regionale systemen beter op elkaar af te stemmen. Bovendien zijn specifieke omstandigheden denkbaar, waarbij inzet van de Haringvlietsluizen, de Volkeraksluizen en/of stuw Hagestein een bijdrage kunnen leveren aan het wateraanbod vanuit het hoofdwatersysteem.

Stand van zaken

Het project Slim Watermanagement is in 2015 gestart met een inventarisatie van mogelijke maatregelen in de verschillende deelgebieden van de Rijn- Maasmonding, te weten: (1) Hollandsche IJssel, (2) Parksluizen, (3) Volkerak-Zoommeer en (4) Samenhang RMM.

Binnen de deelgebieden worden specifieke maatregelen uitgewerkt en redeneerlijnen opgesteld. Het Brielse Meer maakt ook onderdeel uit van Slim Watermanagement in de regio. Vanuit Deltaprogramma Zoetwater is een maatregel in uitvoering om het systeem robuuster te maken. Hierbij wordt de inlaatsluis Spijkenisse en de sturing daarvan operationeel gemaakt. Daarnaast is er een serious game ontwikkeld. Met de serious game kan op een interactieve manier ervaren worden wat de uitdagingen zijn om gebiedsgericht en samen met andere waterbeheerders het waterpeil en de waterkwaliteit op orde te houden.