Serious Game

In de regio Rijn-Maasmonding/Volkerak-Zoommeer (RMM/VZM) werken zeven waterschappen en één regionaal organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid) samen aan de realisatie van Slim Watermanagement.

Bij lage rivierafvoer en soms ook bij hoge zeewaterstanden kan het zoute zeewater via de Nieuwe Waterweg de benedenrivieren binnendringen. Als deze verzilting lang aanhoudt, kan dit tot problemen leiden bij de winning van drinkwater en de inname van water in de polders.

De serious game van de regio Rijn-Maasmonding/Volkerak-Zoommeer maakt inzichtelijk hoe het watersysteem functioneert onder droge condities. De spelers worden als waterbeheerders in de RMM uitgedaagd om bij dreigende verzilting het rivierwater niet (te) zout te laten worden en het zoete water dat er is zo goed mogelijk onder de gebruikers te verdelen. De in de regio uitgewerkte redeneerlijn voor verzilting biedt daarbij houvast. De opbouwende scenario’s in het spel maken het voorkomen van verzilting steeds uitdagender.

Speelgebied Serious game regio Rijn- Maasmonding

Speelgebied serious game regio Rijn- Maasmonding.