Programma Slim Watermanagement

Het programma Slim Watermanagement (Slim WM) wordt uitgevoerd in 6 regioteams en het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN), ondersteund door een landelijk programmateam. Het landelijk programmateam voert het programmamanagement uit. Het programma Slim Watermanagement is zo georganiseerd dat met draagvlak en slagkracht de afgesproken resultaten te realiseren zijn, zonder daarbij een dubbele stuurlijn te organiseren.

Bestuurlijk Platform Zoetwater

Slim WM is een programma in het Deltaplan Zoetwater. Het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ) voert regie over het Deltaplan Zoetwater, stemt af over bestuurlijke zoetwatervraagstukken en adviseert over de strategie en de inzet van het Deltafondsbudget. Slim WM heeft in het BPZ 2 ambassadeurs die de Slim WM vraagstukken (helpen) agenderen in het BPZ: 1 vanuit Rijkswaterstaat en 1 namens de waterschappen.

Directoraat Generaal Water en Bodem

DG Water en Bodem is de opdrachtgever van Slim WM en is verantwoordelijk
voor het bewaken van de doelmatigheid van de uitgaven van Slim WM
. De opdrachtgever geeft aan de hand van de jaarplannen Slim WM het voor Slim WM gereserveerde Deltafondsbudget vrij. De programmamanager Slim WM heeft periodiek (voortgangs)overleg met DG Water en Bodem over de realisatie van Slim WM.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Rijkswaterstaat is, mede namens de waterschappen, de opdrachtnemer van Slim WM. Het Rijkswaterstaatonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving
(RWS WVL) beheert het budget van Slim WM. Dit brengt met zich mee dat de Rijksinkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor Slim WM. RWS WVL levert een groot deel van het landelijk programmateam van Slim WM.

Landelijk programmateam Slim WM

Het landelijk programmateam Slim WM adviseert de regio’s, WMCN en het LDO Slim WM over de samenhang en voortgang van de realisatie en de budgetten Slim WM. Het programmateam organiseert inkoop (op basis van de plannen), de projectbeheersing, het omgevingsmanagement (inclusief communicatie) en de regio overstijgende afstemming. Het programmateam ondersteunt de regio’s met specifieke kennis van onder andere inkoopregels, brede kennis waterbeheer of specifieke kennis, zoals op het gebied van verzilting.

Landelijk directeurenoverleg Slim WM

Het landelijk directeurenoverleg Slim WM (LDO) voert regie over de uitvoering van het programma Slim WM en adviseert over de inzet van middelen in relatie tot de beoogde (programma)doelen Slim WM. Het LDO adviseert – met mandaat van en na afstemming in de regio’s – over te stellen prioriteiten (wanneer dit aan de orde is) en bevestigt of er voor de uitvoering voldoende capaciteit is.

Coördinatieteam Slim WM

Het coördinatieteam bestaat uit een vertegenwoordiger van elke Slim WM regio (incl. het WMCN) en het landelijk programmateam. De regiovertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het ophalen en verder brengen van de informatie en afspraken. Het coördinatieteam is verantwoordelijk voor de inhoudelijke regio overstijgende afstemming Slim WM.

Escalatielijn

Voor de escalatielijn geldt ‘regionaal wat kan, landelijk wat moet’. De Slim WM-regio’s richten zelf hun regionale escalatielijn in. De meeste Slim WM regio’s gebruiken hun regionaal directeurenoverleg Slim WM als escalatieplat-
form. Voor regio-overstijgende vraagstukken is het landelijk
directeurenoverleg (LDO) Slim WM het escalatieplatform.
Beleidsrijke escalatie
vraagstukken gaan naar het Bestuurlijk Platform Zoetwater (via de regionale bestuurlijke overleggen of via het LDO Slim WM).