Acceptatie

Na de realisatie van de IV Slim WM volgen de fases van acceptatie, implementatie en beheer.

Acceptatie

Voordat de IV Slim WM wordt overgedragen aan de uiteindelijke eigenaar – een samenwerking van alle betrokken waterbeheerders – wordt de IV Slim WM getest om te beoordelen of deze voldoet aan de afgesproken eisen en geaccepteerd kan worden om te implementeren. Zowel de (eind)gebruikers als de beheerders van de IV Slim WM testen de door de realisator opgeleverde IV Slim WM. Hiervoor wordt vooraf een test- en acceptatieplan opgesteld, inclusief criteria.

Zodra er meer bekend is over het testen en accepteren van de IV Slim WM, wordt deze informatie aangevuld.

Implementatie

Als de IV Slim WM gereed is, wordt de IV Slim WM beschikbaar gesteld aan de eindgebruikers. Het beschikbaar stellen is onder andere inclusief:

  • autorisaties: wat mag de gebruiker zelf wijzigen en wat doet de beheerder;
  • het instrueren/opleiden van de eindgebruikers over de werking van de IV Slim WM;
  • het inrichten van een proces voor het periodiek ophalen van gebruikerswensen bij eindgebruikers (contentbeheer);
  • het inrichten van een helpdesk waar eindgebruikers hun hulpvragen kunnen stellen.

Dit geheel noemen we de implementatiefase. Het uitvoeren van het implementatieplan is een gezamenlijke activiteit van de eigenaar, de beheerder en de eindgebruikers van de IV Slim WM.

Zodra er meer bekend is over de implementatie van de IV Slim WM, wordt deze informatie aangevuld.

Beheer

Beheer gaat niet allen over het technisch- en functioneel beheer van de IV Slim WM zelf, maar ook over het benodigde/gewenste beheer van brondata, verrijkte data en regie op de gehele keten. De beheerfase van de IV Slim WM start feitelijk bij de oplevering van het eerste product van/voor de IV Slim WM. Zolang het beheer niet georganiseerd is, blijven de producten IV Slim WM onder de hoede van de partij die het product gemaakt heeft (of laten maken).

Zodra er meer bekend is over het beheer van de IV Slim WM, wordt deze informatie aangevuld.