Redeneerlijnen

Een redeneerlijn beschrijft hoe de waterbeheerders het water gezamenlijk verdelen in omstandigheden van (dreigend) watertekort of wateroverlast. Het is een gezamenlijke set beheergrensoverschrijdende afspraken.

Voor effectief Slim WM is het nodig om vooraf de typerende situaties en het bijbehorende handelingsperspectief helder te hebben.

Redeneerlijnen

Een redeneerlijn beschrijft het handelingsperspectief van de waterbeheerders om het water gezamenlijk te verdelen in omstandigheden van (dreigend) watertekort of wateroverlast. Het is een gezamenlijk product met samenhangende beheergrens-overschrijdende afspraken met ruimte voor situationele bijstelling, gebaseerd op juridische en bestuurlijke afsprakenkaders (zoals peilbesluiten, waterakkoorden en de verdringingsreeks).

Op basis van een integraal overzicht van het watersysteem en van de huidige en verwachte situatie, nemen de waterbeheerders volgens van tevoren vastgelegde mogelijkheden beslissingen over het operationeel waterbeheer. Per stap is uitgewerkt en afgewogen welke maatregelen mogelijk zijn en in welke situaties die het meest effectief zijn. Daarbij is ook aangegeven wat de informatiebehoefte is om de situatie voldoende in beeld te krijgen en te kunnen beslissen.

We bouwen voort

In de eerste planperiode van Slim Watermanagement (2016-2021) is bewust gekozen om te starten met het opstellen van redeneerlijnen op het schaalniveau van de regio. Dit om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de kennis in de regio's. Belangrijk is wel dat de verschillende redeneerlijnen op elkaar aansluiten en een samenhangend geheel vormen. Het toepassen en verbeteren in de praktijk van de redeneerlijnen zorgt ervoor dat ze aan kwaliteit winnen. Nieuwe inzichten en informatieproducten stemt men indien nodig af en worden verankerd.

Het doel van Slim Watermanagement in de tweede planperiode (2022-2027) is om gezamenlijk (alle Slim WM regio's en het Watermanagementcentrum Nederland) toe te werken naar een landsdekkende set afgestemde redeneerlijnen.

Hieronder zijn de beschikbare documenten met informatie over de redeneerlijnen, generiek én per regio, te downloaden:

Het WMCN zal in de tweede planperiode ook aan de slag gaan met redeneerlijnen voor het hoofdwatersysteem.