Slim doorspoelen polder

In de ondergrond van de Haarlemmermeerpolder bevindt zich zout grondwater. Door de kwelsituatie in de polder, komt dit zoute water in het oppervlaktewatersysteem terecht. Deze verzilting van het oppervlaktewatersysteem neemt de komende decennia nog toe. Door klimaatverandering zal ook nog eens de watervraag toenemen. Vooral de agrariërs in de polder ondervinden problemen van de verzilting omdat het zoute water hun gewassen aantast. Op donderdag 28 september presenteerde Rijnland de resultaten van een studie om de polder slimmer door te kunnen spoelen met zoet water aan de agrariërs in het gebied.

In de Haarlemmermeerpolder laat Rijnland zoet water in om de watergangen in de polder mee door te spoelen. Hiermee wordt het aanwezige zoute water in de sloten weggespoeld. Afgelopen anderhalf jaar heeft Rijnland een studie uitgevoerd naar de vraag of dat doorspoelen slimmer en dus ook efficiënter kan. Na een uitgebreide analyse van het inlaat- en doorspoelsysteem van de polder is gebleken dat met enkele maatregelen de beschikbaarheid van zoet water lokaal te verbeteren is. Maar het blijft ook een gegeven dat er in de Haarlemmermeerpolder nu eenmaal sprake is van verzilting. En het vraagt een blijvende inspanning van zowel de gebruikers als van Rijnland om de effecten van de verzilting zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast blijkt dat in een aantal gebieden de inlaat beperkt kan worden, zonder dat dat ten koste gaat van de functies in het gebied. Met de verkregen inzichten is het ook mogelijk om de waterbeschikbaarheid voor de gehele polder op kaart weer te geven.

Met de partners
De studie is uitgevoerd door het hoogheemraadschap, in samenwerking met de agrariërs in het gebied. Samen met de ondernemers is gekeken welke gegevens beschikbaar zijn, maar ook hoe op de agrarische bedrijven met het zoete water wordt omgegaan. Daarbij is ook gekeken naar de zouttolerantie van gewassen en bij welke chlorideconcentraties in de praktijk schade aan gewassen ontstaan. Richting het einde van het onderzoek zijn 15 boeren gestart met het meten van de zoutgehalten in watergangen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar op www.rijnlandmeet.nl. Met deze gegevens wil Rijnland het inzicht in het watersysteem verder vergroten en samen met de boeren kijken welke maatregelen verder mogelijk zijn om de zoetwatervoorziening in het polder te vergroten.

Landelijke afspraken
In het Deltaprogramma Zoetwater zijn afspraken gemaakt om te komen tot een klimaat robuuste zoetwatervoorziening. Naast voldoende aanvoermogelijkheden van zoetwater gaat het bijvoorbeeld ook om het zuinig met zoetwater omgaan in het regionale watersysteem en bij gebruikers. Met waterbeschikbaarheid maken de overheden daarbij inzichtelijk wat de gebruikers over de zoetwatervoorziening kunnen verwachten en welk handelingsperspectief de gebruikers daarbij zelf hebben. In dit kader heeft de studie naar het slimmer doorspoelen van de Haarlemmermeerpolder plaatsgevonden.

Bron: www.rijnland.net