Nieuwe opdrachtgever voor Slim Watermanagement

Met Rob Bouman als opvolger van Ruud Teunissen, staat er bij de opdrachtgever van Slim Watermanagement een nieuwe coördinator aan het roer.

Opdrachtgever van Slim Watermanagement is het Directoraat-Generaal Water en Bodem (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruud Teunissen (DGWB) stond als opdrachtgever aan de wieg van Slim Watermanagement. Dit begon als innovatie en is een onderzoeksmaatregel in het uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) geworden.

Slim Watermanagement is als programma belangrijk bij de waterverdeling in tijden van droogte of wateroverlast. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) coördineert het programma (afspraak Bestuurlijk Platform Zoetwater) en ondersteunt de regio’s, die het werk uitvoeren. De regio’s hebben een redelijke mate van vrijheid in de regionale uitvoering van Slim Watermanagement.

"In het begin was nog niet helemaal duidelijk wat Slim Watermanagement precies was", zegt Teunissen. "Het was best een zoektocht om daar concreet invulling aan te geven. Mijn rol was om daarbij te helpen. Ik heb aangedrongen op focus en concrete stappen. Dat heeft allemaal goed uitgepakt en Slim Watermanagement is een succesvol programma."

Goede wisselwerking landelijk/regionaal

Teunissen zag bij WVL de wil om Slim Watermanagement tot een succes te maken "Samen met de waterschappen en RWS-regio’s is gekeken naar wat er op het gebied van het operationele waterbeheer beter kon. Wanneer een onderwerp meerdere regio’s raakt, maakt het landelijk programmateam er een generieke maatregel van. Zo ontstaat een goede wisselwerking."

Successen van Slim Watermanagement zijn volgens Teunissen onder meer de faalkansanalyse die voor het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal-gebied werd uitgevoerd en de informatieschermen die de waterschappen en Rijkswaterstaat gebruiken om informatie te delen. "De informatieschermen zijn iets nieuws -een innovatie-. Ik zou het mooi vinden als onder mijn opvolger Rob Bouman de schermen uitgroeien tot een landelijk robuust informatiesysteem." Teunissen: "Maar ook een simpele maatregel als een gemeenschappelijke What’s App-groep van verschillende waterbeheerders kan 'slim' zijn . Dat heeft ervoor gezorgd dat de lijntjes kort zijn en bijvoorbeeld onderhoud aan een pomp of gemaal wordt uitgesteld, als de weersverwachtingen in een ander beheergebied daarom vragen."

Verbinding operationeel en beleid

Teunissen onderstreept het belang van de verbinding van de operationele kant van waterbeheer en de beleidskant. "Je hebt vaak dat de beleidsafdeling en de afdeling operationeel beheer gescheiden optreden. Voor Slim Watermanagement zijn beide afdelingen nodig en het programma heeft die onderdelen goed met elkaar weten te verbinden. In de extreem droge zomer van 2018 betaalde zich dat uit. Op plekken waar knelpunten ontstonden werd veel samengewerkt en vaak met succes. Hierbij is operationeel maatwerk geleverd, wat we nu weer gebruiken om beleid mee te maken."

rob en ruud

Opvolger Bouman

Rob Bouman, als projectleider Beleidstafel Droogte bekend met het vraagstuk zoetwater, volgt Teunissen op. Een belangrijke tip van Boumans voorganger sluit daar mooi op aan: zorg dat je 'hoeder van de acties die voortkomen uit de Beleidstafel Droogte' wordt.

Bouman: "Ik zat al op de zoetwatertrein, maar dan in een andere wagon dan nu. Dat maakt het makkelijker om de verbinding te leggen tussen allerlei maatregelen van de beleidstafel en het Deltaprogramma. Ik heb bij de beleidstafel in korte tijd veel geleerd. We hebben destijds besloten om ambtelijk het projectteam van de Beleidstafel en het kernteam Deltaprogramma Zoetwater in elkaar te schuiven. Daardoor heb ik meer van het DPZW meegekregen dan alleen de Beleidstafel Droogte. Doordat ik die kennis meeneem naar mijn nieuwe rol, kan ik dingen sneller plaatsen."

Sturen op de inhoud

DPZW heeft volgens Bouman de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte omarmd en per aanbeveling één bestuurder aanspreekpunt gemaakt. "Slim Watermanagement krijgt ook te maken met de aanbevelingen. De minister heeft aangegeven dat ze samen met de Stuurgroep Water regie wil houden op het totaal. We zullen de voortgang van de aanbevelingen 2 per jaar agenderen voor de Stuurgroep Water. Ik sta daarvoor aan de lat binnen het team zoetwater."

In zijn rol als opdrachtgever van Slim Watermanagement zal Bouman zorg dragen voor een goede verbinding tussen het waterbeleid en het operationeel waterbeheer. “Hoe maken we Nederland zo weerbaar mogelijk tegen watertekorten, tegen zo laag mogelijke kosten?” Het  klimaatbestendig hoofdwatersysteem voor de zoetwatervoorziening - is een organische doorontwikkeling van Slim Watermanagement.

"Belang Slim Watermanagement zal toenemen"

Bouman verwacht dat het belang van Slim Watermanagement alleen maar zal doorgroeien, in relatie tot DPZW. “Ikzelf heb Slim Watermanagement nooit als iets vrijblijvends gezien. In de tweede fase van DPZW zal het belang van Slim Watermanagement alleen maar toenemen."

De tip van Teunissen om veel op werkbezoek te gaan, neemt Bouman ter harte. “Ik wil zo veel mogelijk het veld in. Ik lees veel over operationeel waterbeheer en het watersysteem, maar het krijgt zoveel meer kleur en achtergrond als je het ziet en dat geeft extra motivatie en energie.”