Online droogtemonitor: actueler, regionaler, beter vindbaar

Met de droogtemonitor geeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) tijdens het droogteseizoen inzicht in hoe het er qua actuele droogte voor staat. Daarmee vormt de droogtemonitor de basis voor adviezen en besluitvorming. Om actueler, regionaler en beter vindbaar te zijn, is de droogtemonitor vanaf nu online te vinden. Bas Boterman (Rijkswaterstaat) en Eric Gloudemans (Unie van Waterschappen) geven tekst en uitleg.

Met de droogtemonitor geeft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), dat onderdeel is van het Watermanagementcentrum (WMCN), op basis van heel veel informatie één situationeel beeld van hoe het ervoor staat qua droogte. Bas Boterman, adviseur watermanagement en crisisinformatie bij het WMCN vertelt dat de droogtemonitor de afgelopen jaren een pdf-bestand was. ‘De monitor is bedoeld voor gezamenlijke advisering en besluitvorming – waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat – over de waterverdeling in Nederland. Maar het document wordt ook veelvuldig aangehaald in de media. ’ Eric Gloudemans, beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen, vult aan dat de monitor tijdens het droogteseizoen – dat loopt van april tot oktober – wordt gepubliceerd. ‘Als de situatie normaal is, is de frequentie laag. Maar naarmate het droogtebeeld ernstiger wordt, verschijnt de monitor eens in de twee weken of zelfs één keer per week.’

Het goede behouden

De droogtemonitor is vooral bedoeld voor professionals, maar wordt ook steeds meer gevonden door het publiek en de media. ‘De droge zomers van de afgelopen jaren hebben hier zeker aan bijgedragen’, vertelt Bas. ‘Hierdoor is de algemene interesse in hoe droog het nu eigenlijk is in Nederland toegenomen.’ Uit evaluaties en een onderzoek onder lezers blijkt dat de droogtemonitor erg wordt gewaardeerd. ‘Het is een goed instrument’, aldus Bas. Eric vult aan: ‘De gebruikers waarderen het niveau en de “breedheid” van de informatie. Toch is besloten de stap te zetten naar een online variant. Daarbij is het uitgangspunt dat we het goede behouden en alleen nieuwe zaken toevoegen die echt nodig zijn.’

Redenen voor doorontwikkeling

Een van de belangrijkste redenen voor de doorontwikkeling is de wens om actueler te zijn. ‘Als je een pdf verstuurt is die op dat moment eigenlijk al verouderd’, licht Bas toe. ‘De weers- en waterverwachtingen komen immers doorlopend binnen en dat wil je eigenlijk ook kunnen weergeven in de droogtemonitor. De online droogtemonitor biedt ons die mogelijkheid tot actualiteit.’ Een andere reden voor de stap naar online is dat er zo meer ruimte ontstaat voor regionale informatie. ‘Droogte kent vaak grote regionale verschillen’, legt Bas uit. ‘Daar kunnen we met een online-instrument veel beter op inspelen. Ook biedt een online-omgeving meer mogelijkheden om tekst en uitleg te geven.’ Eric vult aan: ‘Vroeger maakte een relatief klein clubje mensen van Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies gebruik van de droogtemonitor. Tegenwoordig wordt de monitor door veel meer mensen gebruikt. Daar komen we met de online droogtemonitor aan tegemoet; die is immers stukken beter vindbaar.’

IenW_20180728_FF_058-1920

Topje van een informatie-ijsberg

De online droogtemonitor is sinds 30 juni 2021 te vinden via het vernieuwde www.waterberichtgeving.rws.nl/owb/droogtemonitor. ‘De vernieuwing van deze website was een mooie kans om de droogtemonitor hieraan te koppelen’, licht Bas toe. ‘Het is feitelijk de eerste use case voor de nieuwe site.’ Hij benadrukt dat de droogtemonitor – in welke vorm dan ook – vooral een product is van samenwerking. ‘Eigenlijk is de monitor het topje van een informatie-ijsberg, waaraan allerlei organisaties een bijdrage leveren. Denk aan het KNMI, alle waterschappen, de provincies, het ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Alle informatie die via de systemen van deze organisaties binnenkomt, hebben we nu ondergebracht in de online droogtemonitor. Daarnaast zijn er nog andere niet-digitale bronnen. Daarvoor doen we een gerichte uitvraag onder de waterbeheerders, waarna we deze informatie opnemen in de online tool.’

Cijfers én duiding

Eric is heel blij dat de online droogtemonitor nu een feit is. ‘Alle betrokkenen in “droogte-land” hebben tijdens het droogteseizoen informatiehonger. Dan willen we gewoon heel goed weten hoe de situatie is. De online droogtemonitor biedt ons een veel actueler inzicht en je kunt snel de informatie vinden die je zoekt. Daar heb ik enorm naar uitgekeken.’ Tegelijkertijd realiseert hij zich dat de online droogtemonitor niet af is. ‘Het doel is dat we eerst de basis goed neerzetten en de monitor daarna doorontwikkelen. Concreet betekent dit dat de online-versie in eerste instantie inhoudelijk gezien niet heel veel afwijkt van de huidige pdf-versie. Daarnaast zijn de cijfers slechts één kant van het verhaal. We geven hier in de droogtemonitor – ook in de onlineversie – duiding aan; dat maakt het ook zo’n relevant instrument.’

Slim Watermanagement op landelijk niveau

Volgens Bas en Eric biedt de online droogtemonitor ook Slim Watermanagement voordelen. Eric: ‘Droogte is zowel een landelijke als regionale aangelegenheid. De online droogtemonitor geeft het landelijke droogtebeeld met uitleg en duiding erbij.’ Bas vult aan: ‘Eigenlijk is de online droogtemonitor een voorbeeld van Slim Watermanagement op landelijk niveau. De droogtemonitor geeft ons een landelijk en regio-overstijgend beeld van de droogtesituatie, op basis waarvan we gedeelde beslissingen kunnen nemen over de waterverdeling in Nederland.’ Wat kan Slim Watermanagement toevoegen aan de online droogtemonitor? Eric geeft aan dat de droogtemonitor op termijn nog meer regionale en geografische informatie zou kunnen bevatten. ‘Daar kan de informatie van de Slim Watermanagement-regio’s wellicht een rol in spelen. Iets dat we gezamenlijk zouden kunnen verkennen.’

Bas sluit af met een oproep: ‘De online droogtemonitor is te vinden via www.waterberichtgeving.rws.nl/owb/droogtemonitor. Heb je suggesties voor verbetering of andere vragen of opmerkingen? Stuur me dan gerust een e-mail via wmcn-lcw@rws.nl.'