Slim Watermanagement bewijst meerwaarde

Slim Watermanagement (Slim WM) helpt de praktijk. Operationele waterbeheerders wisten dat allang, maar na de droogte van 2018 en alle aanbevelingen, weten bestuurders en Kamerleden dat nu ook. Dat is mooi, maar schept ook verwachtingen die we met elkaar nu moeten gaan waarmaken.

Positieve conclusies over Slim Watermanagement

Slim Watermanagement is maar liefst negen keer genoemd in de droogte-informatie, die naar de Tweede Kamer is gegaan. Drie keer in het tussenrapport van de Beleidstafel Droogte, twee keer in het rapport van de crisisevaluatie en vier keer in de bijbehorende aanbiedingsbrieven.

In de conclusies komt het project Slim Watermanagement positief naar voren. Daar mogen we trots op zijn. Zo geven leden van regionale droogte overleggen aan dat Slim Watermanagement ten grondslag ligt aan hun goede samenwerking. En de minister van IenW geeft expliciet aan dat mede door Slim Watermanagement Nederland goed was voorbereid op de droogte.

TK

Evaluatie Crisisbeheersing Watertekort 2018

(…) Daarbij hebben RDO-leden meerdere malen aangegeven dat het programma Slim Watermanagement bijdroeg aan de samenwerking tussen RWS en waterschappen. Als andere sterke punten van de samenwerking binnen de RDO’en werd genoemd dat er professionals met kennis van zaken aan tafel zaten, dat men elkaar kende en dat de aanwezige partijen op een constructieve wijze met elkaar samenwerkten.

Uit de Kamerbrief

In combinatie met de eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte concludeer ik dat Nederland in 2018 goed was voorbereid op de droogte. Waar op het gebied van de concrete maatregelen de inzet van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) naar West-Nederland, het flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Slim Watermanagement van de gezamenlijke waterbeheerders goed bleken te werken, was ook de crisisorganisatie zelf goed voorbereid op haar taak. Lees hier de kamerbrief.

Twee aanbevelingen voor Slim Watermanagement

Twee van de 22 aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte zijn voor Slim Watermanagement. We zijn gevraagd om de regionale redeneerlijnen, inclusief verzilting, op elkaar af te stemmen. Regionaal liggen er al goede bouwstenen, de uitdaging ligt in deze verder op elkaar af te stemmen tot een afgestemde set die “tegen elkaar handelen” en “ruis op de lijn” voorkomt. Eind 2019 moet er een eerste versie van deze set liggen, die we de jaren daarna nog kunnen verbeteren. De inbreng van alle Slim Watermanagement-regio’s is hierbij noodzakelijk. De directeuren zien dat ook; in het landelijk directeurenoverleg is afgesproken dat deze generieke maatregel prioriteit krijgt. Met zijn allen de schouders eronder zetten om ervoor te zorgen dat bij de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer, Slim Watermanagement weer positief in de schijnwerpers komt.

Aanbeveling 10 tussenrapport Beleidstafel Droogte

De Beleidstafel Droogte adviseert het BPZ opdracht te geven aan het programma Slim Watermanagement om te zorgen voor een set afgestemde redeneerlijnen voor waterbeheer in verband met zoetwaterbeschikbaarheid inclusief verzilting.

Aanbeveling 15 tussenrapport Beleidstafel Droogte

De Beleidstafel Droogte adviseert het BPZ het programma Slim Watermanagement voort te zetten en breed uit te rollen in de volgende fase van het DPZW. Geef het programma de opdracht om de informatieschermen door te ontwikkelen tot een land dekkend informatiesysteem. Lees hier het tussenrapport.

Land dekkend informatiesysteem

Daarnaast krijgt het project Slim Watermanagement vanuit het Deltaprogramma Zoetwater de opdracht om de informatieschermen door te ontwikkelen tot een land dekkend informatiesysteem. De huidige schermen zijn pilots om ervaring op te doen, welke meerwaarde de schermen hebben en wat technisch mogelijk is. De schermen hebben tijdens de afgelopen droogte duidelijk bewezen een meerwaarde te hebben. Vóór we met doorontwikkelen van de schermen kunnen doorgaan, is het noodzakelijk om goede afspraken te maken over het beheer en onderhoud ervan. Anders maken we iets, dat we niet in de lucht kunnen houden.